Sơn PD/AAP-136

Đơn giá: Liên hệ

CÔNG DỤNG: Chống tác động xâm thực của môi trường biển .

TÍNH NĂNG KỸ THUẬT:

Chỉ tiêu kỹ thuật Phương pháp xác định Mức chất lượng
1. Dạng bề ngoài của sơn TCVN 2102:2008 Dung dịch lỏng, nhớt, mầu đen, đồng nhất; màng sau khi khô đồng nhất, mầu đen, không bóng
2. Hàm lượng chất không bay hơi, % TCVN 2093 – 1993 22
3. Độ nhớt, theo phễu VZ246, đường kính mao quản, 6 mm, ở nhiệt độ 20 ±0,5 oC, giây TCVN 2092:2008 60
4. Thời gian khô, đến độ khô cấp 3, ở nhiệt độ 20 ±2 oC, giờ TCVN 2096-1993 24
5. Độ mịn, μm TCVN 2091 – 1993 50
6. Khối lượng riêng, g/ cm3 TCVN 10237-1:2013 0,88
7. Hệ số lão hóa ánh sáng 0,99