NHÀ BẢO QUẢN

Đơn giá: Liên hệ

CÔNG DỤNG:

Bảo quản thuốc phóng, vật tư kỹ thuật

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

Đặc tính kỹ thuật theo CVN/QS 1708:2013

– Độ ẩm trong túi, %: ≤ 60

– Nhiệt độ trong túi, oC: ≤ 50

– Thời gian duy trì độ ẩm trong túi từ 40% đến 60%, h: 8÷10

– Thời gian đạt độ ẩm trong túi nhỏ hơn 60%, h: ≤ 48

ỨNG DỤNG

Quân chủng Hải quân