DẦU BẢO QUẢN SÚNG VO-BQ

Đơn giá: Liên hệ

CÔNG DỤNG:

Bảo quản súng bộ binh

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

Chỉ tiêu kỹ thuật theo TCQS 349:2015

– Độ nhớt động học ở 50 oC, cSt: ≥ 60

– Độ nhớt động học ở 100 oC, cSt: ≥ 9

– Trị số axit, mg KOH/g: ≤ 0,35

– Khả năng ăn mòn thép ở 100 oC, 3h: Hợp cách

– Hàm lượng tạp chất cơ học, % khối lượng: ≤ 0,05

– Hàm lượng nước, % khối lượng: 0

ỨNG DỤNG

Tổng cục Kỹ thuật