Đề Tài Dự Án

  • Nghiên cứu nâng cao chất lượng của hệ vật liệu xốp trên cơ sở nhựa PE/EVA trong sản xuất phụ liệu và công nghệ xây dựng. CNĐT: PGS. TS Chu Chiến Hữu
  • Nghiên cứu phương pháp nội điện phân và phương pháp A2O màng sinh học lưu động xử ly một số nước thải công nghiệp khó phân hủy. CNĐT: Th.S Vũ Duy Nhàn
  • Hoàn thiện thiết kế và công nghệ chế tạo, lắp đặt túi cao su trên nước, xăng, dầu phục vụ sinh hoạt cho bội đội, dân cư vùng hải đảo. CNĐT: PGS. TS Chu Chiến Hữu.