Số Đặc san Viện Hóa học-Vật liệu, 9-2020

Các bài báo khoa học được đăng trên Tạp chí “Nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự ” trong khuôn khổ Hội nghị khoa học ” Hóa học -Vật liệu 60 năm nghiên cứu khoa học, đào tạo phục vụ quốc phòng và phát triển kinh tế”. Chi tiết tại đường link sau: http://www.jmst.info/archives/cac-so-xuat-ban-nam-2020/sodhacsanvienhoahoc-vatlieu9-2020