KIỂM TRA THỰC NGHIỆM SẢN PHẨM CỦA ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP SỞ KH THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày 20 tháng 01 năm 2022, Viện Hóa học-Vật liệu phối hợp với Sở KH-CN Thành phố Hà Nội và nhà máy X61/Binh chủng Hóa học thử nghiệm sản phẩm của đề tài “Nghiên cứu chế tạo một số phương tiện cứu hộ hỏa hoạn sử dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội”. Mã số đề tài: 01C-03/02-2019-3 do Trung tá, TS. Bùi Văn Tài làm chủ nhiệm. Tham dự buổi thử nghiệm có đại diện Thủ trưởng Viện Hóa học-Vật liệu (đơn vị chủ trì thực hiện đề tài), đại diện Sở KHCN Thành phố Hà Nội (đơn vị chủ quản của đề tài) và các chuyên gia, các nhà khoa học liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của đề tài.
Kết quả thử nghiệm cho thấy, sản phẩm của đề tài đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đề ra. Có tiềm năng ứng dụng làm phương tiện cứu hộ hỏa hoạn sử dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Toàn bộ quá trình thử nghiệm sản phẩm của đề tài có trong link video dưới đây:

https://drive.google.com/file/d/1NpNQm-CpN7N8YDXgEayafdO4iuG0KPA_/view?usp=sharing