Kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2023 của Viện Hóa học-Vật liệu

 

1.Công tác khoa học công nghệ

-Sáu tháng đầu năm 2023, Viện triển khai thực hiện 32 đề tài, nhiệm vụ các cấp.

-Viện tập trung chỉ đạo việc nghiên cứu, chế tạo vật tư, phụ tùng cung cấp cho các quân binh chủng phục vụ công tác huấn luyện, diễn tập, SSCĐ và bảo đảm kỹ thuật. Trong sáu tháng đầu năm 2023 đơn vị đang triển khai 18 hợp đồng với giá trị hơn 10 tỷ đồng đồng

– Triển khai thực hiện các dự án đầu tư phát triển tiềm lực KHCN cho Viện Hóa học-Vật liệu.  Phối hợp tốt trong công tác nghiên cứu và ứng dụng với các đơn vị nghiên cứu trong và ngoài quân đội để triển khai các nội dung nghiên cứu phục vụ các chương trình dự án của quân đội và Nhà nước.

2. Công tác Đào tạo

– Công tác tuyển sinh tạo nguồn: Phối hợp với Phòng Đào tạo thực hiện tốt tiếp nhận, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ dự tuyển NCS và tuyển sinh SĐH năm 2023 (tháng 5/2023).

– Công tác đào tạo trình độ tiến sĩ: Hoàn thành giảng dạy các học phần trình độ tiến sĩ cho NCS khóa 2022; Quản lý chặt chẽ, kiểm tra tiến độ định kỳ và chất lượng nghiên cứu của 05 NCS. Triển khai đổi mới chương trình đào tạo TS, biên soạn đề cương các học phần TĐTS thuộc 4 chuyên ngành; Phối hợp Viện CNM xây dựng đề án mở mới mã ngành đào tạo trình độ tiến sĩ Hóa sinh học.

– Công tác kế hoạch, bồi dưỡng chuyên ngành: Xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 151 trong năm 2023. Phối hợp PĐT tổ chức kiểm tra đánh giá trình độ ngoại ngữ Tiếng Anh cho 17 cán bộ dưới 40 tuổi. Cử 04 cán bộ tham gia các lớp học bồi dưỡng ngoại ngữ tại Viện KH-CN quân sự; Triển khai xây dựng chương trình khung, đề cương chi tiết các học phần phục vụ giảng dạy chuyên đề cho cán bộ kỹ thuật toàn quân lớp “Khoa học và kỹ thuật bảo vệ môi trường”;

– Công tác chức danh: Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 128/NQ-ĐU của Đảng ủy Viện KH-CN quân sự về xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao.

– Công tác hợp tác đào tạo: Hướng dẫn thực tập và làm luận văn tốt nghiệp cho sinh viên các trường đại học như: Học viện KTQS, trường ĐH Bách khoa, ĐH KHTN, Đại học Sư phạm, ĐH Mỏ-Địa chất. 01 cán bộ tham gia thỉnh giảng tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội . Có 03 NCS bảo vệ thành công LATS cấp Viện (Thạo, Tú, Dũng). 4 chuyên ngành: Hóa hữu cơ, Hóa lý thuyết và hóa lý, Kỹ thuật hóa học, Kỹ thuật môi trường đáp ứng chuẩn đầu ra đã được ban hành. Triển khai biên soạn 02 giáo trình, 03 tài liệu dạy học năm 2023; Đề xuất các chuyên đề giảng dạy cho cán bộ Viện KH-CN quân sự năm 2023, đề xuất (04 giáo trình, 01 tài liệu) năm 2024, các chuyên đề giảng dạy năm 2024. Có 01 cán bộ đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư; 01 cán bộ đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh NCVCC; 05 cán bộ đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh NCVC; 04 cán bộ được thẩm định đạt tiêu chuẩn chức danh NCV.

3.Công tác đảng công tác chính trị

– Viện đã thực hiện nghiêm chương trình, kế hoạch giáo dục chính trị tại đơn vị cho các đối tượng, quân số tham gia học tập chính trị đạt 98,7%. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, đất nước, quân đội, đồng thời tổ chức có hiệu quả các hoạt động phong trào do trên tổ chức. Viện đã tổ chức tổng kết phong trào TĐQT năm 2022, phát động phong trào TĐQT năm 2023; công bố và trao Quyết định khen thưởng về Đảng, chính quyền và tổ chức quần chúng cho các tập thể và cá nhân có thành tích tốt trong PTTĐQT năm 2022; Xét đề nghị tặng huy chương niên hạn năm 2023 cho cán bộ, nhân viên trong toàn Viện. Xây dựng báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị sô 124-CT/QUTW ngày 31/3/2011 của TVQUTW về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới và 10 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dực chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Xây dựng báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của BCT khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địc trong tình hình mới”. Triển khai cho các chi bộ viết bài tham dự cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023. Cấp uỷ, chỉ huy các cấp đã chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị. Tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Viện cơ bản ổn định, yên tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ.

– Đảng ủy đã quán triệt, phổ biến, tới toàn thể cán bộ, đảng viên nghị quyết lãnh đạo năm 2023; nghị quyết, kết luận lãnh đạo tháng kịp thời găn với thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Viện. Các chi bộ đã tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của BCT khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của BCT khóa XII, 02 năm thực hiện Nghị quyết 847-NQ/QUTW của QUTW về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới (2021 – 2023). Đảng ủy đã tổ chức nghiên học tập quán triệt Nghị quyết hội nghị Trung ương 6, Khóa XIII của Đảng; tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương trong Đảng bộ Viện Hóa học-Vật liệu. Đề nghị làm thủ tục chuyển đảng chính thức theo quy định. Duy trì nghiêm nền nếp chế độ sinh hoạt đảng. Làm tốt công tác hoàn thiện hồ sơ đảng bàn giao về BTTM đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra.

– Cấp uỷ các cấp tiếp tục phổ biến, quán triệt cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ các quy định của Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, hướng dẫn của trên về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ, UBKT Đảng uỷ Viện năm 2023; 10/10 chi bộ trực thuộc Đảng bộ hoàn thành xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023. Thực hiện công tác cán bộ, chính sách đúng quy định.

– Phối hợp với Ban BVAN/PCT làm tốt công tác thống kê số liệu bàn giao về BTTM theo đúng mẫu biểu và yêu cầu của trên. Thực hiện tốt việc rà soát bảo vệ chính trị nội bộ của Viện báo cáo trên đúng quy định. Làm tốt công tác phối hợp với cơ quan nghiệp vụ cấp trên và cấp uỷ, chính quyền địa phương tham gia xây dựng 01 nhà tình nghĩa cho 01 gia đình chính sách và trang bị phòng học vi tính cho trường tiểu học xã Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

-Kỷ niệm 78 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam và 33 năm ngày hội QPTD 22/12 ; Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 03/02 (1930 – 2023); 48 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước 30/4, Quốc tế lao động 01/5; kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5 và Ngày Khoa học công nghệ Việt Nam 18/5. kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11/6 (1948-2023 ); phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Viện bảo đảm trang trọng, thiết thực. Tháng thanh niên 26/3, Ngày Công đoàn QP 06/3, ngày Quốc tế 8.3

-Tổ chức phát động và sơ kết trao thưởng cho 01 tập thể và 08 cá nhân có thành tích tốt trong đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”. Chuyển Đảng cho 01 đảng viên dự bị, chuyển sinh hoạt đảng cho 01 đảng viên và tiếp nhận 05 đảng viên về học tập công tác tại đơn vị.  Thăng quân hàm cho 22 đ/c, tuyển dụng chính thức 01 đ/c và phong quân hàm SQ 02 đ/c; Tiếp nhận 01 cán bộ là NCS về công tác. Đề nghị nâng lương cho 06 đồng chí QNCN năm 2023. Đề nghị chế độ chính sách cho 01 cán bộ nghỉ hưu theo chế độ và cấp phát thẻ BHYT cho các đối tượng, chốt sổ BHXH bàn giao cho PCT theo quy định. Làm thủ tục hồ sơ cho 06 cán bộ dự khóa NCS và Cao học học tập trong nước và nước ngoài (05 trong nước; 01 nước ngoài).

4. Công tác Kỹ thuật

– Duy trì hoạt động Cơ sở đo lường-chất lượng của Viện theo TC 877:2014. Triển khai toàn diện các mặt công tác kỹ thuật; xây dựng Kế hoạch công tác ĐBKT năm 2024.

– Phối hợp với cơ quan Viện KH-CN quân sự: Rà soát, đánh giá hiệu quả khai thác các trang thiết bị đã được đầu tư; triển khai công tác mua sắm phục vụ các nhiệm vụ bảo đảm đúng quy chế mua sắm hàng quốc phòng. Thực hiện tốt công tác quản lý VKTBKT. Thực hiện nghiêm nề nếp, chế độ báo cáo, kiểm tra theo định kỳ, kiểm kê 0 giờ 01/01/2023 theo hướng dẫn. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu của CVĐ50, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong nghiên cứu, thử nghiệm và an toàn PCCN.

-Xây dựng và bảo vệ 13 đề cương TCQS trong lĩnh vực quân sự quốc phòng. Xây dựng, hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật đóng dấu “T” sản phẩm của 03 đề tài, nhiệm vụ khác.